top of page

Huisregels

Huis- en gedragregels Crespon-KPJ Harmelen:

 

Alle hieronder genoemde regels gelden voor alle activiteiten die georganiseerd, of mede georganiseerd worden door Crespon KPJ Harmelen.

 

Wij behouden ons het recht voor om de politie in te schakelen bij het overtreden van een of meerdere van deze regels.

 

 • Entree

Crespon-KPJ Harmelen behoudt het recht om een ieder toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden.

 

 • Legitimatieplicht

Zoals in de wet vastgelegd moet een ieder zich onderwerpen aan de legitimatieplicht. Zodoende zijn wij ook genoodzaakt, om in geval van twijfel, je legitimatiebewijs te vragen bij de entree. Indien je jonger bent dan 16 jaar wordt de toegang geweigerd ook al ben je onder begeleiding van een volwassene. Een geldig legitimatiebewijs is een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Een kopie van een dezer legitimatiebewijzen is geen geldig legitimatiebewijs.

 

 • Drank gebruik

Vanaf 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te nuttigen onder de 18 jaar. Bij alcohol gebruik onder de 18 jaar heeft het bestuur van de Crespon-KPJ Harmelen het recht om je te laten verwijderen. Hier zal op gecontroleerd worden door middel van een bandjes systeem. Personen vanaf 18 jaar zullen bij de entree een bandje krijgen. Op vertoon van dit bandje kunt u alcohol bestellen bij de bar.

 

 • Fouilleren

Bij de entree maar ook op het tentfeest- / activiteitenterrein kan zich de mogelijkheid voor doen dat je je moet laten onderwerpen aan een fouillering. Deze fouillering is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Je dient aan deze fouillering mee te werken. De fouillering wordt uitgevoerd door daarvoor opgeleide mensen, die de bevoegdheid hebben om je aan een fouillering te onderwerpen.

 

 • Kledingvoorschriften

Het dragen van discriminerende kleding en alles wat daarmee gerelateerd is, is verboden en wordt niet getolereerd. In overleg met politie en/of beveiligingsmedewerkers kun je om deze gronden de toegang worden ontzegd.

 

 • Garderobe

Het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico.

 

 • Eigendommen

Het is verboden eigendommen van Crespon-KPJ Harmelen mee te nemen buiten het tentfeest- / activiteitenterrein. Bij beschadiging van onze eigendommen of beschadigingen aan enigerlei ben je aansprakelijk voor reparatie- en/of vervangingskosten.

 

 • Consumptie

Consumpties mogen alleen op het tentfeest- / activiteitenterrein genuttigd te worden. Bij overmatig (mis)gebruik van alcoholische dranken kan verstrekking worden geweigerd. Bij overmatig gebruik (mis)gebruik van alcoholische dranken kun je geweigerd of verwijderd worden. Zelf meegenomen consumptie is verboden.

 

 • Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie en agressie

Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie, evenals agressie tegen vrijwilligers en bezoekers word niet getolereerd en bij constatering van enige overtreding volgt verwijdering van het tentfeest- / activiteitenterrein.

 

 • Social media

Bij betreding van het tentfeest-/activiteitenterrein geef je Crespon KPJ Harmelen toestemming om beeldmateriaal te maken en dit te delen op de daarvoor bestemde mediakanalen. Bezwaar kan tot 24 uur na plaatsing gemaakt worden bij het Crespon bestuur.

 

 • Verdovende middelen

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van verdovende middelen, in welke vorm dan ook, wordt door ons niet toegestaan en bij constatering van enige overtreding volgt verwijdering. Een uitzondering hierop is de door de Crespon KPJ Harmelen verstrekte licht alcoholische drank.

 

 • Wapens

Het bij zich hebben van enigerlei wapentuig is ten strengste verboden. Wapens welke verboden zijn volgens de wapenwet worden ingenomen en overhandigt aan de politie.

 

 • Overtreding

Overtreding van enige huisregel(s) wordt onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie gemeld. Ook word je van verwijderd zonder teruggaaf van het entreegeld. Overtreding kan toegangsontzegging voor een bepaalde periode tot gevolg hebben. Het uitlokken van overtreding van een van de regels van dit reglement of het aanzetten tot overtreding hiervan is niet toegestaan.

 

 • Klachten

Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, meldt dit dan direct bij het bestuur van Crespon-KPJ Harmelen. Doe dit wel binnen 24 uur, omdat anders je klachtrecht vervalt.

 

 • Aansprakelijkheid

Je betreedt het tentfeest- / activiteitenterrein geheel op eigen risico.

Crespon-KPJ Harmelen is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, beschadiging of kwijt raken van persoonlijke eigendommen.

 

 

 

Het Crespon bestuur is te herkennen in een (opvallend) Crespon-KPJ T-shirt.

 

 

                                                                                                                                                                                               24 maart 2018

bottom of page